3D-modellar, virtuelle omvisingar og Google Street View

Opplev framtida innan eigedom og bedriftsvisualisering med våre 3D-modellar og virtuelle omvisingar. Fordjup deg i imponerande realistiske miljø som viser eigedomen eller bedrifta di på den beste måten. Våre tenester inkluderer òg integrasjon med Google Street View, noko som gjer det enklare for potensielle kundar å finne og utforske plassen din. Ta kontakt i dag for å lære meir om korleis vi kan hjelpe deg med å skille deg ut frå mengda!

Kvifor publisere ein virtuell tur?

  • 62% av besøkande føretrekkjer oppføringar som inkluderer interiørbilete av staden.
  • Oppføringar med bilete og virtuelle omvisingar har 78% større sjanse for å bli oppfatta som ekte bedrifter.
  • Google-bedriftsprofilar med ein virtuell omvising trekker til seg dobbelt så mykje oppmerksomheit.
  • 41% av søk på Google Maps resulterer i eit besøk på staden. 
  • Kan sjåast på alle enhetar: datamaskin/laptop, nettbrett, mobiltelefonar og til og med VR-headset!

Video presentasjon - Lær meir!


Eksempeltur

Dale Of Norway fabrikkutsal
Omvisning innbakt på nettsida under – trykk på avspelingsknappen for å starte omvisninga! Fordeler

1 Bygg tillit


Virtuelle omvisingar og gatevisningar lar deg vere gjennomsiktig og vise kundane at du ikkje har noko å skjule. I staden for berre å fortelje dei kven du er, kan du vise dei. Dette vil hjelpe deg med å bygge tillit og det er ein flott måte å skilje deg ut frå konkurransen på. 

2  Møt kundane sitt behov for informasjon

Dagens forbrukarar er opptekne av å få informasjon på førehand. Å førebu seg til noko er følelsesmessig givande og, enda viktigare, det legg til i den totale opplevinga. Med Google Maps Street View kan du imøtekomme kundanes behov for forsking ved å gi dei informasjonen dei elles ville måtte leite etter på andre sider, på ein meir truverdig måte. I tillegg kan det potensielt auke sal, sidan kundane er spente og førebudd før dei set foten inn i bedrifta di. 

3  Forsterk tilknytinga til kundane dine 

Ved å tillate kundar å besøke butikken eller restauranten din virtuelt frå komforten av heimen deira, viser du at du bryr deg om dei og at du vil gjere alt for å gje dei den beste mogleg kundeopplevinga. Ein virtuell omvisning lar deg vise atmosfæren i restauranten din eller demonstrere kvaliteten på bedrifta di, slik at kundar kan sjå at bedrifta di samsvarer med dei eksakte behova deira.

4 Nå målgruppa di

Google Maps legg stor vekt på nærleik. Dette inneber at når folk i området søkjer etter ein stad å eta, og restauranten din dukkar opp på resultatsida, kan gatevisningsbiletet av restauranten din vere den avgjerande faktoren når dei samanliknar deg med lokale konkurrentar som ikkje tilbyr gatevisningstilgang.

Hjelp kundar med å ta informerte avgjersler 

Forbrukarar likar å vere førebudde. Når dei besøkjer ein stad for første gong, søkjer dei gjennom nettstaden deira for informasjon eller ser gjennom omtalesider for å finne all informasjon dei moglegvis kan trenge. Med Google Maps Street View kan kundar få svar på alle desse spørsmåla og meir, på ein stad. Ved å ta ein virtuell omvisning i romma dine, kan dei planlegge og oppleve samstundes, og dei treng ikkje å bekymre seg for uforutsette hendingar.

6 Passiv marknadsføring

Brukargenerert innhald, anbefalingar frå besøkande, og omtalar er alle døme på truverdig og svært effektiv marknadsføring. Ved å gi kundar tilgang til Google Maps Street View for bedrifta di, kan du ytterlegare styrke desse marknadsføringsstrategiane, sidan dine støttespelarar no kan vise familie, venner og følgjarar kva dei snakkar om.

Ei behageleg og komfortabel oppleving 

Ifølgje forsking handsamar hjernen visuelt innhald seksti gonger raskare enn tekst, og bilete blir delt førti gonger oftare på sosiale medium. I tillegg hugsar vi innhald med bilete og video betre. Med andre ord vil Street View-bilete bli handsama raskare enn ei skildring av bedrifta di og det aukar sjansen for at folk hugsar bedrifta di. Som dei seier, eit bilete seier meir enn tusen ord.


Virtuelle omvisingar kan òg delast og sjåast gjennom lenke, slik som denne: 

 Dale Of Norway fabrikkutsal: Trykk HerUtvendig kartlegging


Kven er 3D-modellar og virtuelle omvisingar for?

  • Forretningsdrivande – Få meir merksemd og fleire kundar
  • Eigedomsmeklarar – Meir merksemd, raskare sal og høgare pris
  • Utleigarar – Perfekt for både lang- og kortvarige utleieobjekt, som Airbnb
  • Offentleg sektor, landmåling, bygningsundersøking, visning av interiør på skular, idrettshaller, bibliotek, osb.
  • Eller kven som helst som ynskjer ein 3D-modell av heimen sin, eigedom, bedrift eller bygningar.


Prisliste

Virtuell tur:
0-40 m2:     NOK 3000,-
40-80 m2:   NOK 3500,-
80-150 m2:  NOK 4000,-
150-200 m2: NOK 4500,-

Større: Vennligst send forespørsel

Gratis: 2 månaders skylagring for virtuell omvisning

Ekstra:

Skylagring av virtuell tur per månad etter gratisperioden: NOK 140,-

Publisering av virtuell omvisning på Google Street View: NOK 800,-
(Lagra hjå google, gratis utan behov for skylagring)

Utvendige modellar:
PVennligst send førespurnad

Behandlingstid

Vanlegvis er modellane klare innan 2 veker etter skanning. Tillat 48 timar ekstra for Google Street View. Prisar er eksklusive moms/avgiftar og reiseutgifter.