Vilkår og betingelserEigar: Rune Langeland

Rune Langeland Foto & Video
runelangeland.com
info@runelangeland.com
5727 Stamnes, Noreg
Telefon: +47 41041372
Org.nr.: 925 299 545


OVERSIKT

Denne nettsida www.runelangeland.com blir drive av Rune Langeland Foto & Video. Gjennom heile sida, refererer termene "vi", "oss" og "vår" til runelangeland.com og Rune Langeland Foto & Video. VI tilbyr denne nettsida, inkludert all informasjon, verktøy og tenester tilgjengeleg på denne sida til deg, brukaren, betinga av din aksept av alle vilkår, betingelsar, retningsliner og meldingar oppgitt her.

Ved å besøke sida vår og/eller kjøpe noko frå oss, deltek du i vår "Teneste" og samtykker i å bli bunden av følgjande vilkår og betingelsar ("Servicevilkår", "Vilkår"), inkludert dei tilleggsvilkåra og retningslinjene som er referert til her og/eller tilgjengelege via hyperkobling. Desse Servicevilkåra gjeld for alle brukarar av sida, inkludert, utan avgrensing, brukarar som er nettlesarar, seljarar, kundar, handelsmenn og/eller bidragsytarar av innhald.

Vennligst les desse Servicevilkåra nøye før du går inn på eller bruker nettsida vår. Ved å gå inn på eller bruke nokon del av sida, samtykker du i å bli bunden av desse Servicevilkåra. Dersom du ikkje samtykker i alle vilkåra og betingelsane i denne avtalen, kan du ikkje få tilgang til nettsida eller bruke nokon Tenester. Dersom desse Servicevilkåra blir vurdert som eit tilbod, er aksepten uttrykkeleg avgrensa til desse Servicevilkåra.

Eventuelle nye funksjonar eller verktøy som blir lagt til i den noverande butikken, skal også vere underlagt Servicevilkåra. Du kan sjå gjennom den mest oppdaterte versjonen av Servicevilkåra til ei kvar tid på denne sida. Vi reserverer oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte delar av desse Servicevilkåra ved å publisere oppdateringar og/eller endringar på nettsida vår. Det er ditt ansvar å sjekke denne sida periodevis for endringar. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettsida etter publisering av eventuelle endringar, utgjer aksept av desse endringane.

DEL 1 - VILKÅR FOR NETTBUTIKK

Ved å samtykke til desse Servicevilkåra, stadfestar du at du er minst myndigheitsalderen 18 år, eller at du har gjeve oss ditt samtykke til å la nokon av dine mindreårige avhengige bruke denne sida.

Du kan ikkje bruke våre produkt til noko ulovleg eller uautorisert føremål, og heller ikkje, ved bruk av Tenesta, bryte nokon lover i ditt rettsområde (inkludert, men ikkje avgrensa til, opphavsrettslover).

Du må ikkje sende nokon ormar eller virus eller nokon annan form for skadeleg kode.

Brot eller brot på nokon av desse vilkåra vil resultere i umiddelbar oppseiing av dine Tenester.

DEL 2 - GENERELLE BETINGELSER

Vi reserverer oss retten til å nekte Teneste til kven som helst av kva som helst grunn til kva som helst tid.

Du forstår at ditt innhald (utan kredittkortinformasjon), kan bli overført ukryptert og involvere (a) overføringar over ulike nettverk; og (b) endringar for å tilpasse og tilpasse tekniske krav for tilknyttande nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon blir alltid kryptert under overføring over nettverk.

Du samtykker i å ikkje reprodusere, kopiere, selje, videreselje eller utnytte nokon del av Tenesta, bruk av Tenesta, eller tilgang til Tenesta eller nokon kontakt på nettsida gjennom som Tenesta blir levert, utan uttrykkeleg skriftleg løyve frå oss.

Overskriftene brukt i denne avtalen er inkludert for brukervennlighet berre og vil ikkje avgrense eller på anna måte påverke desse Vilkåra.

DEL 3 - NOGGRUNNHEIT, FULLSTENDIGHEIT OG RETTIDIGHET AV INFORMASJON

Vi er ikkje ansvarlege dersom informasjon som er tilgjengeleg på denne sida ikkje er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. Materialet på denne sida blir gitt for generell informasjon berre og bør ikkje vere grunnlaget for å ta avgjersler utan å konsultere primær, meir nøyaktige, meir fullstendige eller meir rettidige kjelder til informasjon. Eventuell tillit til materialet på denne sida er på eige ansvar.

Denne sida kan innehalde visse historiske opplysningar. Historisk informasjon er nødvendigvis ikkje aktuell og blir berre gitt som referanse for deg. Vi reserverer oss retten til å endre innhaldet på denne sida til ei kvar tid, men vi har ingen plikt til å oppdatere nokon informasjon på vår sida. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvake endringar på sida vår.

DEL 4 - ENDRINGER I TENESTA OG PRISAR

Prisar for våre produkt kan endre seg utan varsel.

Vi reserverer oss retten til når som helst å endre eller avbryte Tenesta (eller delar av eller innhaldet derav) utan varsel til ei kvar tid.

Vi skal ikkje vere ansvarlege overfor deg eller nokon tredjepart for nokon endring, prisendring, suspensjon eller avbryting av Tenesta.

DEL 5 - PRODUKT ELLER TENESTER (om aktuelt)

Visse produkt eller Tenester kan vere spesielt laga og tilpassa for kunden og tilgjengelege eksklusivt online gjennom nettsida. Desse produkta er ikkje underlagt normal retur- eller byttepolitikk. Alle andre produkt har full retur- og pengane-tilbake-garanti i 14 dagar. Kunden må betale returporto, og er ansvarleg for produktet til vi mottar det tilbake. Det er sterkt tilrådd å bruke sporbart frakt.

Vi har gjort alle anstrengelser for å vise så nøyaktig som mogleg fargane og bileta av produktene våre som vises i butikken. Vi kan ikkje garantere at skjermen til datamaskinen din vil vise nøyaktig farge på noko produkt.

Vi reserverer oss retten, men er ikkje forplikta, til å avgrense salget av våre produkt eller Tenester til nokon person, geografisk region eller jurisdiksjon. Vi kan utøve denne retten på eit case-for-case-grunnlag. Vi reserverer oss retten til å avgrense mengdene av nokon produkt eller Teneste som vi tilbyr. Alle beskrivingar av produkt eller prissetting på produkt er underlagt endring til ei kvar tid utan varsel, på vår skjønn. Vi reserverer oss retten til å avbryte eit kvar produkt til ei kvar tid. Kva som helst tilbod for nokon produkt eller teneste gjort på denne sida er ugyldig der det er forbode.

Vi garanterer ikkje at kvaliteten på nokon produkter, Tenester, informasjon eller anna materiale kjøpt eller skaffa av deg vil møte forventningane dine, eller at nokon feil i Tenesta vil bli retta.

DEL 6 - NOGGRUNNHEIT I FAKTURERING OG KONTOINFORMASJON

Vi reserverer oss retten til å nekte bestillingar du legg inn hos oss. Vi kan, etter vårt skjønn, avgrense eller kansellere mengder som er kjøpt per person, per husstand eller per ordre. Desse avgrensingane kan inkludere bestillingar lagt inn av eller under same kundekonto, same kredittkort og/eller bestillingar som brukar same fakturerings- og/eller fraktadresse. Dersom vi gjer endringar i eller kansellerer ei ordre, kan vi prøve å varsle deg ved å kontakte e-post og/eller fakturaadresse/telefonnummer oppgitt ved tidspunktet for bestillinga. Vi reserverer oss retten til å avgrense eller forby bestillingar som, etter vårt skjønn, ser ut til å vere lagt inn av forhandlarar, videreseljarar eller distributørar.

Du samtykker i å gi oppdatert, fullstendig og nøyaktig kjøps- og kontoinformasjon for alle kjøp som blir gjort i butikken vår. Du samtykker i å oppdatere kontoen din og anna informasjon, inkludert e-postadresse og kredittkortnummer og utløpsdatoer, slik at vi kan fullføre transaksjonane dine og kontakte deg ved behov.

DEL 7 - VALFRITT VERKTØY

Vi kan gi deg tilgang til verktøy fra tredjepart som vi ikkje overvåkar eller har kontroll over eller inngrep i.

Du erkjenner og samtykker i at vi gir tilgang til slike verktøy "som det er" og "som tilgjengeleg" utan nokon garantiar, representasjonar eller tilstandar av noko slag og utan noko godkjenning. Vi skal ikkje ha noko ansvar i det heile for opphavet til eller bruk av valfrie tredjeparts verktøy.

Eventuell bruk av valfrie verktøy som blir tilbudt gjennom sida er heilt på eige risiko og skjønn, og du bør forsikre deg om at du er kjend med og godtar vilkåra som verktøya blir gitt av relevant tredjeparts leverandør(er).

Vi kan også i framtida tilby nye Tenester og/eller funksjonar gjennom nettsida (inkludert lanseringa av nye verktøy og ressursar). Slike nye funksjonar og/eller Tenester skal også vere underlagt desse Servicevilkåra.

DEL 8 - TREDJEPARTSLINKER

Noko innhald, produkt og Tenester tilgjengeleg gjennom vår Teneste kan inkludere materiale frå tredjepart.

Tredjeparts lenkar på denne sida kan leie deg til nettsider frå tredjepartar som ikkje er tilknytta oss. Vi er ikkje ansvarlege for å undersøke eller vurdere innhaldet eller nøyaktigheita, og vi garanterer ikkje og vil ikkje ha noko ansvar eller ansvar for nokon tredjeparts material eller nettsider, eller for nokon andre material, produkt eller Tenester frå tredjepartar.

Vi er ikkje ansvarlege for skade eller skadar knytt til kjøpet eller bruk av varer, Tenester, ressursar, innhald eller nokon andre transaksjonar som blir gjort i tilknyting til nokon tredjeparts nettsider. Vennligst gå nøye gjennom tredjeparts sine policyar og praksisar og sørg for at du forstår dei før du deltek i nokon transaksjon. Klager, krav, bekymringar eller spørsmål angåande produkt frå tredjepart bør rettast til tredjepart

Del 9 - BRUKARKOMMENTARAR, TILBAKEMELDING OG ANDRE INNLEGG

Om vi ber om det, sender du inn spesifikke bidrag (t.d. konkurransedeltaking) eller, utan at vi ber om det, sender du kreative idear, forslag, framlegg, planar eller anna materiale, anten det er på nett, via e-post, vanleg post eller på anna vis (samla kalla 'kommentarar'), samtykkjer du i at vi kan, til kva tid som helst, utan avgrensing, redigere, kopiere, publisere, distribuere, omsetje og på anna vis nytte i eit kva medium som helst, alle kommentarar du sender til oss. Vi er og vil ikkje være under nokon plikt (1) til å halde nokon kommentarar i fortroligheit; (2) å betale kompensasjon for nokon kommentarar; eller (3) å svare på nokon kommentarar.

Vi kan, men har ingen plikt til å, overvake, redigere eller fjerne innhald som vi avgjer på eiga hand er ulovleg, støtande, trugande, ærekrenkande, ærekrænkande, pornografisk, obskønt eller på anna vis uakseptabelt eller bryt med nokon si immaterielle rett eller desse tjenestevilkåra.

Du samtykkjer i at dine kommentarar ikkje vil krenke nokon rettar til nokon tredjepart, inkludert opphavsrett, varemerke, privatliv, personlegdom eller anna personleg eller eigedomsmessig rett. Du samtykkjer vidare i at dine kommentarar ikkje vil innehalde ærekrenkande eller anna ulovleg, nedsettande eller obskønt materiale, eller innehalde nokon datavirus eller annan skadeleg programvare som på nokon måte kunne påverke drifta av tenesta eller nokon tilknytt nettstad. Du kan ikkje bruke ei falsk e-postadresse, late som du er nokon annan enn deg sjølv, eller på anna vis misleie oss eller tredjepartar om opphavet til nokon kommentarar. Du er sjølv ansvarleg for alle kommentarar du gjer og deira nøyaktigheit. Vi tek ingen ansvar og assumerer ingen ansvar for nokon kommentarar som er lagt ut av deg eller nokon tredjepart.

Del 10 - PERSONLEG INFORMASJON

Ditt innsending av personleg informasjon gjennom butikken blir styrt av vår personvernerklæring.

SJÅNDIS 11 - FEIL, UNØYAKTIGHETAR OG UTTELATINGAR

Av og til kan det vere informasjon på vår side eller i tenesta som inneheld typografiske feil, unøyaktigheiter eller utelatingar som kan relatere seg til produktbeskrivingar, prisar, kampanjar, tilbod, produktfraktprisar, transittider og tilgjengelegheit. Vi reserverar oss retten til å rette opp eventuelle feil, unøyaktigheiter eller utelatingar, og til å endre eller oppdatere informasjon eller kansellere ordre om nokon informasjon i tenesta eller på nokon tilknytta nettstad er unøyaktig til kva tid som helst utan førehandsvarsel (inkludert etter at du har sendt inn din ordre).

Vi påtar oss ingen plikt til å oppdatere, endre eller klargjere informasjon i tenesta eller på nokon tilknytta nettstad, inkludert, men ikkje berre, prisinformasjon, unntatt det som er påkravd av lov. Ingen spesifikk oppdatering eller oppfriskingsdato som er brukt i tenesta eller på nokon tilknytta nettstad, bør tas til å indikere at all informasjon i tenesta eller på nokon tilknytta nettstad er endra eller oppdatert.

Del 12 - FORBOD MOT BRUK

I tillegg til andre forbod som er sett opp i tjenestevilkåra, er du forbode frå å bruke sida eller dens innhald til:

(a) nokon ulovleg hensikt; (b) å be andre om å utføre eller delta i nokon ulovlege handlingar; (c) å bryte mot internasjonale, føderale, provinsielle eller statslege forskrifter, reglar, lover eller lokale forskrifter; (d) å krenke eller bryte våre immaterielle rettar eller andres immaterielle rettar; (e) å trakassere, misbruke, fornærme, skade, ærekrenke, bagatellisere, true eller diskriminere basert på kjønn, seksuell legning, religion, etnisitet, rase, alder, nasjonal opphav eller funksjonshemming; (f) å sende inn falsk eller misvisande informasjon;

(g) å laste opp eller sende virus eller anna type skadeleg kode som vil eller kan brukast på nokon måte som vil påverke funksjonaliteten eller drifta av tenesta eller nokon tilknytta nettstad, andre nettstader eller Internett; (h) å samle eller spore opp personleg informasjon om andre; (i) å spamme, fiske, pharme, påskot, spidre, kryp eller skrape; (j) for nokon obskøn eller umoralsk hensikt; eller (k) å forstyrre eller omgå sikkerheitsfunksjonane til tenesta eller nokon tilknytta nettstad, andre nettstader eller Internett. Vi reserverar oss retten til å avslutte di bruk av tenesta eller nokon tilknytta nettstad for å bryte nokon av dei forbode bruksområda.

Del 13 - FRÅSEGN OM GARANTIANSKYLD; BEGRENSING AV ANSVAR

Vi garanterer ikkje, framstiller eller gir forsikring om at di bruk av tenesta vår vil vere uavbrote, rettidig, trygg eller feilfri.

Vi garanterer ikkje at resultat som kan oppnåast ved bruk av tenesta vil vere nøyaktige eller pålitelege.

Du samtykkjer i at vi frå tid til anna kan fjerne tenesta for ubestemte periodar eller kansellere tenesta til kva som helst tid, utan varsel til deg.

Du samtykkjer uttrykkeleg i at di bruk av, eller mangelen på moglegheit til å bruke, tenesta er på di eige risiko. Tenesta og alle produkt og tenester som blir levert til deg gjennom tenesta, blir (bortsett frå det som er uttrykkeleg sagt av oss) gitt 'som det er' og 'som tilgjengeleg' for di bruk, utan nokon framstilling, garantiar eller tilstandar av nokon art, enten uttrykkelege eller implisitte, inkludert alle implisitte garantiar eller tilstandar av salgbarheit, handelskvalitet, eigna for eit bestemt føremål, varigheit, tittel og ikkje-krenking.

Under ingen omstende skal Stamnes Dronefoto\runelangeland.com, våre direktørar, offiserar, tilsette, tilknytte, agentar, entreprenørar, praktikanter, leverandørar, tenesteleverandørar eller lisensgjevarar vere ansvarlege for nokon skade, tap, krav eller nokon direkte, indirekte, tilfeldig, straffande, spesiell eller følgjande skadar av nokon art, inkludert, men ikkje avgrensa til tap av fortjeneste, tap av inntekt, tap av sparingar, tap av data, erstatningskostnader eller nokon liknande skadar, enten basert på kontrakt, uaktsomheit, strengt ansvar eller på anna vis, som følgje av di bruk av nokon del av tenesta eller nokon produkt skaffa ved bruk av tenesta, eller for nokon annan krav relatert på nokon måte til di bruk av tenesta eller nokon produkt, inkludert, men ikkje avgrensa til, nokon feil eller utelatingar i nokon innhald, eller nokon tap eller skade av nokon art pådratt som følgje av bruk av tenesta eller nokon innhald (eller produkt) lagt ut, overført eller på anna vis gjort tilgjengeleg via tenesta, sjølv om vi har vore varsla om moglegheita.

Fordi enkelte statar eller jurisdiksjonar ikkje tillèt utelatinga eller begrensinga av ansvar for følgjande eller tilfeldige skadar, vil vårt ansvar i slike statar eller jurisdiksjonar vere begrensa til den største grad tillate av lov.

Del 14 - INDEMNING

Du samtykkjer i å frigjere, forsvare og halde oss skadelege, runelangeland.com og våre foreldre, dotterselskap, tilknytte, partnarar, offiserar, direktørar, agentar, entreprenørar, lisensgjevarar, tenesteleverandørar, underleverandørar, leverandørar, praktikanter og tilsette skadelege frå alle krav eller krav, inkludert rimelege advokathonorar, framlagt av ein tredjepart på grunn av eller i samband med di brot på desse tjenestevilkåra eller dokumenta dei inkorporerer ved referanse, eller di brot på nokon lov eller rettar til ein tredjepart.

Del 15 - DELING

I hendinga av at nokon bestemmelse i desse tjenestevilkåra blir fastsett som ulovleg, ugyldig eller ufullførbare, skal slike bestemmelser likevel vere gjeldande i den største grad tillate av gjeldande lov, og den ufullførbare delen skal ansjåast som skilt frå desse tjenestevilkåra, slik at denne avgjersla ikkje påverkar gyldigheita og handhevbarheita til nokon andre gjenværande bestemmelser.

Del 16 - AVSLUTNING

Forpliktelsane og ansvar til partane som har oppstått før avslutningsdatoen skal overleve avslutninga av denne avtalen for alle føremål.

Desse tjenestevilkåra er gyldige så lenge dei ikkje vert avslutta av anten deg eller oss. Du kan avslutte desse tjenestevilkåra når som helst ved å informere oss om at du ikkje lenger ønskjer å bruke våre tenester, eller når du sluttar å bruke sida vår.

Om vi på vår eigen skjønn finn at du ikkje overheld, eller vi mistenkjer at du ikkje har overheldt, nokon vilkår eller føresegner i desse tjenestevilkåra, kan vi også avslutte denne avtalen når som helst utan varsel, og du vil vere ansvarleg for alle beløp som forfaller til og med datoen for avslutninga; og/eller kan nekte deg tilgang til våre tenester (eller delar av dei).

Del 17 - HEILE AVTALEN

Vårt unnlating av å utøve eller håndheve nokon rett eller føresegner i desse tjenestevilkåra skal ikkje utgjere ein fråsegn om slike rettar eller føresegner.

Desse tjenestevilkåra og alle retningsliner eller driftsreglar som blir publisert av oss på denne sida eller med omsyn til tenesta, utgjer den heile avtalen og forståinga mellom deg og oss og styrer di bruk av tenesta, og erstattar alle tidligare eller samtidige avtalar, kommunikasjonar og framlegg, anten munnleg eller skriftleg, mellom deg og oss (inkludert, men ikkje avgrensa til, alle tidligare versjonar av tjenestevilkåra).

Eventuelle tvetydigheiter i tolkinga av desse tjenestevilkåra skal ikkje bli fortolket mot den part som har utarbeidd dei.

Del 18 - LOVGIVING

Desse tjenestevilkåra og eventuelle separate avtalar der me tilbyr deg tenester, skal styres av og tolkast i samsvar med norsk lov.

Del 19 - ENDRINGAR I TENESTEVILKÅRA

Du kan gjennomgå den mest noverande versjonen av tjenestevilkåra til ei kvar tid på denne sida.

Me reserverer oss retten til, etter vårt eige skjønn, å oppdatere, endre eller erstatte delar av desse tjenestevilkåra ved å publisere oppdateringar og endringar på nettstaden vår. Det er ditt ansvar å sjekke nettstaden vår periodevis for endringar. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstaden vår eller tenesta etter publisering av eventuelle endringar i desse tjenestevilkåra, utgjer aksept av dei endringane.

Del 20 - KONTAKTINFORMASJON

Spørsmål om tjenestevilkåra skal sendast til oss på info@runelangeland.com.

Vår kontaktinformasjon er publisert nedanfor:

Telefon: +47 41041372

info@runelangeland.com

Kallestad, 5727 Stamnes - Noreg

Org-nummer: 925 299 545

----